Verification: d0160535002a9d99
публічна оферта
Договір публічної оферти на надання консультаційних послуг
(психологічної допомоги)
Преамбула
Київ, 12 червня 2022 р.

ФОП Станіславська Тетяна Олексіївна, код ЄДРПОУ: 2650815605, платник єдиного податку за ставкою 5%, зареєстрована в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських організацій, номер запису № 2 067 000 00 0 (далі – «Виконавець») ст. 633 ст. 638 ст. 641 ст. 642 ст. 644, Цивільного Кодексу України,

робить публічну пропозицію (надалі — «Публічна оферта») клієнтам ФОП Станіславська Тетяна Олексіївна (далі — «Клієнт») та надає консультаційні послуги (психологічна допомога),

а Клієнт його приймає.

Прийняття (акцепт) Публічної оферти здійснюється Клієнтом у порядку, визначеному цим Договором. В результаті акцепту Клієнтом цієї Публічної оферти Договір вважається укладеним.

Далі за текстом Договору Виконавець та Клієнт окремо іменуються «Сторона», а разом – «Сторони».
1. Терміни, що використовуються в Договорі
Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція, адресована необмеженій кількості Клієнтів укласти Договір на умовах, що містяться в даній Оферті, викладеній на Сайті Виконавця.

Сайт - веб-сторінка Виконавця в мережі Інтернет за адресою: www.namaste-people.com, яка є основним джерелом інформування Клієнта про послуги Виконавця, умови та вартість.

Акцепт – повне, безумовне та беззастережне прийняття Клієнтом умов у тому вигляді, в якому вони викладені у цій Оферті. Акцепт здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок Виконавця як оплату за Консультацію.

Клієнт — фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт даної Оферти з метою отримання консультаційних послуг та сплатила їх вартість, згідно з виставленим рахунком Виконавцем.

Послуги – набір консультаційних послуг, які надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором.

Домовленості - угоди, досягнуті Сторонами усно чи письмово - у месенджерах або на e-mail.

Консультаційні послуги (психологічна допомога), далі за текстом – «Консультації» – надаються Виконавцем в усній формі, у тому числі за телефоном, Skype, іншим відеомесенджерами, а також під час особистої зустрічі.

Тривалість Консультації - вказана на Сайті та залежить від виду Консультації, обраної Клієнтом.

Область Консультації - психологічна допомога (вид вербальної психотерапії), що виключає будь-які медичні призначення, виписку рецептів та продаж будь-яких медичних товарів, у тому числі лікарських засобів.

Періодичність Консультацій – регулярність робочих зустрічей Виконавця та Клієнта. Консультації можуть бути разовими (1-2 рази на рік) або регулярними (1-3 рази на тиждень), в останньому випадку вони є курсом психотерапії.

Тему Консультації визначає Клієнт та повідомляє про неї Виконавцю усно чи письмово – у месенджерах або на e-mail.

Місце, дату, час початку Консультацій визначає Виконавець згідно зі своїм графіком роботи, про що повідомляє Клієнта. Спілкування Сторін поза обумовленими умовами та за рамками встановленого часу - не є ні Консультаціями, ні Курсом психотерапії.

Досягнення результату – зміна психологічного стану Клієнта під час Консультацій, що відповідає початковій меті (запиту) Клієнта. Оцінка досягнутого результату не має об'єктивних критеріїв, оскільки цілком залежить від індивідуального запиту Клієнта та може бути неодноразово змінена ним під час Консультацій.

2. Предмет Договору
2.1. Даний Договір є публічним, укладеним між Виконавцем з одного боку та Клієнтом – з іншого, з моменту Акцепту останнім усіх без винятку умов цього Договору.

2.2. Предмет Договору – Консультації, надані Виконавцем Клієнту на умовах цієї Оферти.

2.3. Виконавець зобов'язується надати Клієнту Консультації, а Клієнт зобов'язується їх прийняти та сплатити у порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.4. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється відповідно до норм чинного законодавства України та домовленостей Сторін.
3. Оплата послуг
3.1. Вартість Консультацій за цим Договором зазначається у виставленому Виконавцем рахунку на підставі вартості, зазначеної на Сайті або за підсумками домовленостей.

3.2. Порядок оплати Консультацій Виконавця – 100% передоплата, якщо інше не передбачено домовленостями.

3.3. Клієнт оплачує Консультації у безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, зазначений у цьому Договорі.
4. Права та обов'язки Виконавця
4.1. Виконавець зобов'язаний:

А) Своєчасно, якісно та в повному обсязі надати Консультації, передбачені цим Договором;

Б) До надходження від Клієнта оплати – надати інструкції про порядок отримання Консультацій;

В) Інформувати Клієнта про будь-які обставини, що перешкоджають якісному, своєчасному та повному наданню Консультацій відповідно до цього Договору;

Г) Попередити Клієнта про неможливість надання Консультації або зміну часу її надання – не менше ніж за 4 години до початку;

Д) Не розголошувати третім особам інформацію про надану Консультацію, її результати, інтимне та сімейне життя Клієнта, яке стало відомим Виконавцю при виконанні цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України або з дозволу Клієнта.

4.2. Виконавець має право:

А) Відмовитися від надання Консультацій у разі запізнення Клієнта на Консультацію більше ніж на 15 хвилин.

Б) Не відшкодовувати вартість Консультації Клієнту у таких випадках:

  • 1) якщо Клієнт не повідомив Виконавця про те, що не зможе на ній бути присутнім або зробив це пізніше, ніж за 24 години до початку Консультації;
  • 2) якщо Клієнт перебуває на Консультації у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних засобів;
  • 3) якщо з боку Клієнта порушено роботу Інтернету, обладнання або ПЗ, якщо були збої в роботі електронної пошти, у тому числі - попадання листів Виконавця до папки «Спам»;
  • 4) якщо Клієнт не дотримувався рекомендацій Виконавця, внаслідок чого отримав небажані наслідки (пряму чи непряму шкоду) для свого фізичного та/або психічного здоров'я.
В усіх зазначених випадках послуги з надання Консультації вважаються виконаними і підлягають оплаті в повному розмірі.

В) Вимагати від Клієнта сумлінного виконання взятих зобов'язань та наданих Виконавцем рекомендацій, шанобливого ставлення до Виконавця;

Г) Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку без попереднього погодження з Клієнтом. Публікувати змінені умови на Сайті і не менше, ніж за 24 години до набуття чинності, повідомити про них Клієнта – усно чи письмово.
5. Права та обов'язки Клієнта
5.1. Клієнт зобов'язаний:

А) Сплатити Консультації згідно з цим Договором;

Б) Дотримуватися рекомендацій Виконавця у межах Консультацій;

В) повідомити Виконавця про неможливість присутності на Консультації не пізніше ніж за 24 години до початку Консультації;

Г) Мати персональний комп'ютер або мобільний пристрій з доступом до мережі Інтернет, обладнані навушниками та мікрофоном, із встановленим ПЗ, необхідним та достатнім для отримання Консультацій;

Д) Забезпечити безперебійну роботу свого обладнання та встановленого ПЗ, у тому числі - електронної пошти.

5.2. Клієнт має право:

А) Отримувати Консультації вчасно, якісно та в повному обсязі, відповідно до умов цього Договору;

Б) Просити про зміну часу проведення Консультації, але не пізніше ніж за 24 години до початку;

В) Отримати відшкодування передоплати у разі відмови від Консультації, попередивши про це не пізніше ніж за 24 години до її початку;

Г) Змінювати початковий запит, сформульований перед Консультацією.
6. Відповідальність сторін
6.1. Клієнт несе відповідальність за повноту та достовірність наданої Виконавцю інформації. Виконавець у ході надання Консультації спирається на інформацію, надану Клієнтом.

6.2. Ніяка інформація та матеріали, що надаються Виконавцем у рамках надання Консультацій за цим Договором, не можуть розглядатися як гарантії Результату, оскільки це залежить від дій самого Клієнта, його психічної зрілості, особистісних якостей, готовності до змін, відповідальності за своє життя. Прийняття будь-яких рішень на основі наданих Виконавцем Консультацій перебуває у винятковій компетенції Клієнта. Клієнт бере на себе повну відповідальність за ризики, пов'язані з використанням інформації, наданої Виконавцем у рамках виконання своїх зобов'язань за цим Договором.

6.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором на час дії обставин непереборної сили. Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна Сторона бере на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин. Про виникнення таких обставин Сторони зобов'язані взаємно повідомити одна одну письмово, за будь-яким із засобів електронного зв'язку, включаючи електронну пошту.

Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) Сторони розуміють: пожежа, повінь, землетрус, страйки та інші стихійні лиха, війну та військові дії, набуття чинності нормативними правовими актами та актами застосування права, що перешкоджають виконанню зобов'язань, вимушена термінова (непланова) госпіталізація, підтверджена документально. Перелічені обставини знаходяться поза контролем Сторін та перешкоджають виконанню цього Договору.

Відсутність у Клієнта часу для отримання Консультацій, перебування у відпустці/відрядженні/поїздці, проблеми доступу до Інтернету, поломка засобів доступу до Інтернету - не є форс-мажорними обставинами.

6.4. Сукупна відповідальність Виконавця за цим Договором за будь-яким позовом або претензією щодо Договору або його виконання обмежується розміром передоплати, сплаченої Виконавцю Клієнтом. При цьому з Виконавця може бути стягнуто лише реальну шкоду, але не втрачена вигода.
7. Конфіденційність
7.1. Сторони домовилися рахувати всю інформацію, пов'язану з наданням Консультацій за цим Договором - конфіденційною. Конфіденційна інформація не може передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони цього Договору, крім випадків вимог правоохоронних органів, у рамках судових процесів або у разі юридичного захисту Виконавцем своїх прав та інтересів.
8. Персональні дані
8.1. Клієнт, здійснюючи Акцепт цього Договору, дає згоду на збирання, обробку та передачу його персональних даних для забезпечення реалізації цивільно-правових взаємовідносин, проведення розрахунків з Клієнтом, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин, що не суперечить законодавству України.

8.2. Сторони зобов'язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконного опрацювання, незаконного доступу до них. У тому числі Сторони зобов'язуються вжити необхідних заходів для запобігання неприпустимому розголошенню персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Сторін, яким такі персональні дані стали відомі у зв'язку з виконанням зобов'язань за цим Договором.
9. Строк дії Договору
9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту оплати Клієнтом Консультації Виконавця та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

9.2. Зобов'язання Сторін згідно з цим Договором вважаються виконаними з моменту завершення часу Консультації.

9.3. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за погодженням Сторін, повідомивши про це один одного письмово будь-якими доступними способами комунікації.
10. Заключні положення
10.1. Цей Договір регулюється чинним законодавством України незалежно від того, де знаходиться Клієнт, який отримує послугу.

10.2. Клієнт підтверджує, що він до прийняття Договору ознайомився з усіма його умовами та усвідомлено, без будь-якого примусу, здійснив акцепт цього Договору.

10.3. Після акцепту умов цього Договору усі попередні переговори та листування Сторін, які будь-що стосувалися цього Договору, втрачають юридичну силу.

10.4. Усі правові відносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього Договору та не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

10.5. Виконавець несе відповідальність за правильність зазначених ним у цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно в письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення – несе ризики настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків. Актуальна редакція Договору перебуває на Сайті Виконавця.

10.6. Усі суперечки та розбіжності між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. При цьому претензійний порядок вирішення спорів, що виникає із відносин щодо укладення цього Договору, є обов'язковим. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про претензії про результати розгляду претензії. У разі недосягнення угоди у встановлений строк - спір передається на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України за місцем реєстрації Виконавця. Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню - не тягне за собою недійсності інших його положень.

10.7. Сторони встановили, що скріншоти їх листування електронною поштою або у месенджерах, на виконання цього Договору, є достатнім та допустимим доказом фактів, які в них зазначені. Сторони визнають, що всі повідомлення, повідомлення, угоди, документи та листи, надіслані з використанням уповноважених адрес електронної пошти, вважаються надісланими та підписаними Сторонами, крім випадків, коли у них прямо не зазначено зворотне.

10.8. Уповноваженими адресами електронної пошти Сторін визнаються:

- для Виконавця – namaste4people@gmail.com;
- для Клієнта - адреса електронної пошти, вказана під час замовлення Консультації.
11. Реквізити Виконавця
ФОП Станіславська Тетяна Олексіївна
IBAN UA 713052990000026009030109845
Код ЄДРПОУ: 2650815605

Телефон +38 067 959 29 11
Служба підтримки: namaste4people@gmail.com
Запрошую в терапію
+380 67 95 92 911 (WhatsApp, Viber, Telegram)
namaste4people@gmail.com
Made on
Tilda